Djelomična proteza

Autor: Branka Rešetar

Br.strana: 128
Povez: Meki povez
Izdavač: Golden marketing – tehnička knjiga, Zagreb
Zemlja porekla: Hrvatska
ISBN: 953-212-272-9

Pogledajte

  Opis

  Iz Sadržaja:

  Kla­si­fi­ka­ci­ja dje­lo­mič­ne be­zu­bo­sti
  Di­je­lo­vi dje­lo­mič­ne pro­te­ze
  Re­ten­ci­ja dje­lo­mič­ne pro­te­ze
  Tijek iz­rad­be dje­lo­mič­ne pro­te­ze od ak­ri­la­ta
  Sred­stva za den­to­gin­giv­no op­te­re­će­nje
  Frez teh­ni­ka
  Re­ten­ci­ja i sta­bi­li­za­ci­ja dje­lo­mič­ne pro­te­ze
  Po­krov­na pro­te­za
  Bio­sta­ti­ka dje­lo­mič­ne pro­te­ze
  Veze re­ten­cij­sko­ga zuba s pro­te­znom bazom
  Pla­ni­ra­nje dje­lo­mič­ne pro­te­ze
  Sub­to­tal­na pro­te­za
  Ime­di­jat­na pro­te­za
  Tijek iz­rad­be kom­bi­ni­ra­no­ga rada
  Me­tal­na li­je­va­na pro­te­za
  Li­te­ra­tu­ra i
  Poj­mov­nik.